Referenser - Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

 1. Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 2. Regeringens proposition 2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
 3. Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter – konventionen om barns rättigheter. Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB; 2006.
 4. Antonovsky, A. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur; 2005.
 5. Jerdén, L, I Herttin, A.& Kristensen, M. Empowerment som grund. Lund: Studentlitteratur;
 6. Hertting A, Kristenson M (red.).. Hälsofrämjande möten - Från barnhälsovård till palliativ vård. Studentlitteratur; 2012.
 7. Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.
 8. Pellmner, K. Wramner, H. & Wramner , B. Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber; 2017.
 9. World Health Organisation. Health promotion - Health literacy and health behaviour. 7th Global Conference on Health Promotion. 1998.
 10. WHO. Exclusive breastfeeding for six months best for babies everywhere. 2011.
 11. Livsmedelsverket. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Livsmedelsverket; 2018.
 12. WHO. Global strategy for infant and young child feeding. WHO;
 13. Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller modersmjölksersättning. SOSFS 2008:33. Stockholm: Socialstyrelsen
 14. Livsmedelsverket. Nyckelhålet - enkelt att välja nyttigt. Livsmedelsverket; 2017.
 15. Titta vad jag kan. Stockholm: Natur & Kultur;
 16. 19. Flodmark, C-E & Nowicka, P.. Barnövervikt i praktiken - Evidensbaserad familjeviktskola. Lund: Studentlitteratur;
 17. Yrkesföreningar fysisk aktivitet. Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar?. 2016;
Till toppen av sidan