Metoder och riktlinjer

Teamarbete i barnhälsovården

Förutsättningar för ett effektivt teamarbete inom barnhälsovården, där barns och familjers behov är utgångspunkten.

För alla

För alla vid behov

För alla

Teambesök

 • Hälsoövervakning - att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor
 • Förebyggande arbete
 • Hälsofrämjande arbete (levnadsvanor, miljö, anknytning)

Föräldrastöd i grupp

Samverkan med andra professioner och verksamheter   

Till exempel:

 • Socialtjänstens förebyggande verksamhet
 • Mödrahälsovården
 • Folktandvården
 • Biblioteket

 Teamträffar

 • Konsultationsgrupper
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte
 • Planering inom teamet

För alla vid behov

Teambesök i områden med ökade riskfaktorer
 
Socioekonomiskt utsatta områden


Teambesök för grupper av barn med utökade behov 

Till exempel:

 • Adoption
 • Migration
 • Familjehemsplacering
 • Barn från länder med ökad risk för könsstympning

Gemensamma hembesök i områden med utökad risk

 • Förebyggande
 • Hälsofrämjande
 • Risk- och skyddsfaktorer 

Föräldrastöd i grupp för specifika grupper

Till exempel:

 • Utlandsfödda
 • Pappor, mammor, regnbågsfamiljer
 • Levnadsvanor
 • Språksvårigheter

 
 

För alla vid behov

Riktade teambesök

 • Utökad bedömning
 • Utökat stöd 

Till exempel:

 • Övervikt eller fetma
 • Språksvårigheter
 • Utvecklingsavvikelser
 • Barn som far illa eller barn som riskerar att fara illa
 • SIP (Samordnad Individuell Plan)

Riktade gemensamma hembesök

 • Utökad bedömning
 • Utökat stöd 

Teamträffar gällande barn med utökat behov av samverkan

Till exempel:

 • VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan)
 • Barnhälsovårdteam

Interprofessionell teamkompetens, innebär kunskap och respekt för andra professioners kompetens, roller och ansvarsområden samt att kunna använda respektive teammedlems unika roll i teamarbetet för att nå fram till bästa möjliga vård (27). Kunskap om och förståelse för de övriga professionernas roll i teamet är nödvändig för att inse sin egen professionella roll (28).

Effektiva team har ett jämställt inbördes förhållande (29). Teamarbete är ett integrerat arbetssätt där teammedlemmarna gemensamt tar beslut och ansvar för måluppfyllelsen till motsats från hierarkiska arbetsformer (27). I akademiska yrken såsom i hälso- och sjukvården har det funnits en kultur att prisa individuella yrkesmässiga insatser (30). Teamet är beroende av varandra för att förmedla kunskap och stöd för barnets fortsatta hälsa och utveckling. I ett prestigelöst teamarbete får den teammedlem som har störst förtroende hos barnet och familjen förmedla budskap och insatser (4).

Teammedlemmarna behöver vara positivt inställda till teamarbete och ha social kompetens för att bidra till ett positivt teamklimat (29). Det finns samband mellan teamets klimat och teamets effektivitet (31). Det krävs både engagemang och tid för att främja ett teamarbete där energi och riktning bildas (29).

Ledningen ansvarar för stödjande strukturer för teamet. Studier visar att gemensamma lokaler och teamträffar kan möjliggöra kommunikation och kontinuitet inom teamet (33-35). Studier visar också betydelsen av dokumentationssystem som främjar teamarbete (35).

Till toppen av sidan