Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Hur mår små barn i Sverige?

Folkhälsomyndigheten har i dialog med representanter från barnhälsovården kartlagt hälsa och förutsättningar för hälsa hos små barn 0–5 år. Rapporten riktar sig till verksamma och beslutsfattare inom barnhälsovården.

Nationella register, enkätstudier och journaler

Rapporten presenterar nationell information om små barns övergripande hälsa, men också specifikt om olika aspekter av små barns fysisk och psykisk hälsa samt om munhälsa och olycksskador. Den finns också information om barns levnadsvanor och närmiljö, föräldrars levnadsvanor och hälsa, samt om barnhälsovård. Informationen kommer från nationella register, nationella enkätstudier och från barnhälsovårdens journaler för perioden 2016–2020.

De flesta barn mår bra men hälsan är ojämlik

Rapporten indikerar att de flesta små barn har förutsättningar för en god hälsa och de flesta mår bra. Men en betydande del har hälsomässiga utmaningar. Dessutom är hälsan, och dess förutsättningar, ojämlikt fördelat. Detta understryker behovet av att prioritera systematiska främjande och förebyggande insatser redan i de tidiga åren.

Viss information saknas

Vidare visar rapporten att det är möjligt att följa upp vissa aspekter av små barns livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Rapporten visar också att det för närvarande finns utmaningar för att kunna genomföra detta regelbundet och att det inom vissa hälsoområden saknas nationell information för barn 0–5 år.

Uppföljning av barns hälsa är viktig

Uppföljning av små barns hälsa är en viktig pusselbit för att få helhetsbilden av folkhälsan i Sverige och ett nödvändigt underlag till arbetet med att förebygga ohälsa och främja en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Länk till rapporten: Hur mår små barn i Sverige? – Hälsa och hälsans förutsättningar bland barn i åldern 0–5 år - Folkhälsomyndigheten

Till toppen av sidan