Arbets- och målbeskrivningar - översikt

Uppdragsbeskrivning för dietist inom central barnhälsovård

Dietisten tillför specialistkompetens inom ämnet nutrition och levnadsvanor till Central barnhälsovård (CBHV).

Barnhälsovårdsdietistens kompetens

CBHV-teamets arbete präglas av samverkan, där alla yrkeskategoriers kompetens tillförs teamet. Dietist i CBHV-teamet besitter spetskompetens inom nutrition och specifikt den pediatriska nutritionen.

Dietist inom CBHV-teamet ansvarar för att, i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner, utarbeta riktlinjer och/eller kravspecifikationer inom nutritions- och hälsofrågor för verksamheten på Barnavårdscentraler (BVC). Dietisten verkar även för samverkan mellan barnhälsovård och regionens barnsjukvård i specifika nutritionsfrågor. Dietisten har kompetens att omsätta nationella rekommendationer och riktlinjer till en regional kontext.

Dietisten har kompetens att ge hälsofrämjande, förebyggande och behandlande stöd på både individ- och gruppnivå utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Dietisten arbetar personcentrerat och tar hänsyn till fysiologiska, sociala, psykologiska och kulturella faktorer som påverkar förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Dietistens uppdrag i CBHV-teamet

  • Att i samverkan med övriga yrkeskategorier i CBHV-teamet verka för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom barnhälsovården.
  • Att tillföra CBHV-teamet nutritionskompetens.
  • Att verka för att nutritionsarbetet inom barnhälsovården bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med nationella program, författningar och handlingsplaner.
  • Att representera CBHV-teamet i regionala och nationella nätverk, vid möten och remissrundor inom områden som rör nutritions- och levnadsvanor.
  • Att verka för att nationella och regionala mål, riktlinjer samt forskning gällande nutrition och levnadsvanor förs ut och implementeras på regional och lokal nivå.
  • Dietist ingår i det nationella barnhälsovårdsarbetet genom att vara representerade i Nationell arbetsgrupp Barnhälsovård, CBHV-rådet, Rikshandbokens redaktionsråd samt olika Nationella utvecklingsgrupper.
  • Att tillsammans med CBHV-teamet tillhandahålla utbildning för BHV-personal inom området levnadsvanor och nutrition.
  • Ha en rådgivande och stödjande funktion för all BHV-personal. Både i det generella och det riktade nutritionsarbetet samt i föräldrastödet på BVC, individuellt och i grupp.
  • Att tillhandahålla och bistå med aktuell information och material gällande nutrition och levnadsvanor riktat till familjer på BVC.

Dietistens behörighet

Legitimerad dietist 180/240 hp (kandidat/magisterexamen)

Till toppen av sidan