Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Samspel och anknytning

Tema för föräldragruppsträff som syftar till att ge ökad förståelse för barns behov och samtidigt stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga. Förslag på diskussionsfrågor, hjälpmedel och material för gruppträffen.

Introduktion till tema: Samspel och anknytning

Lyhördhet

Något av det viktigaste i föräldraskapet är att vara lyhörd för sitt barn, alltså att försöka förstå vad som händer inuti barnet och vad det behöver just nu. I början kan barn inte förstå eller reglera sina känslor, bara signalera med skrik eller gråt att något är fel. I och med att det lilla barnet upprepat får hjälp med att hantera svåra känslor såsom rädsla, ilska och ledsnad, utvecklas långsamt barnets egen förmåga att reglera sina känslor. Föräldrars uppgift är att uppmärksamma, försöka tolka och svara på barnets signaler. Det är omöjligt, och inte heller optimalt, att som förälder, varje gång uppfatta och bemöta barnets behov exakt rätt. Då skulle barn inte lära sig olika sätt att kommunicera. Både barn och föräldrar lär sig mycket om varandra, och om hur relationer fungerar, när man reparerar och gör om.

Känsligheten är bra

Barnets skrik och gråt upplevs ofta som stressande av föräldrar. Det är meningen att det ska finnas en känslighet hos nyblivna föräldrar, eftersom den känsligheten bäddar för omhändertagande och alltså varit evolutionärt gynnsamt. Med tiden blir det lättare för föräldern att tyda barnet och hjälpa det att reglera sina känslor. Att spendera mycket tid med barnet och lära sig vad det behöver för tröst, ledning och omsorg påverkar hur trygg man blir som förälder, och hur tryggt barnet blir med sin förälder. Är en förälder hemma en längre tid med barnet i början får hen ofta ett så kallat omsorgsförsprång, det vill säga känner sig tryggare av all erfarenhet. Det är bra att reflektera över det om man är två föräldrar och fundera över hur man kan göra om man vill jämna ut.

Föräldraskapet är olika utmanande

För en del nyblivna föräldrar blir stressen över barnets skrik och gråt så stark att de tappar lyhördheten och tron på sin förmåga. Det är viktigt att få dela sådana erfarenheter och att få stöd och avlastning för att vila. Trötthet kan påverka hur lättstressad man blir och det påverkar förmågan till lyhördhet negativt.

Det är viktigt att som förälder tänka på att barn föds med olika temperament. Det betyder bland annat att de har olika lätt eller svårt att reglera sina känslor, reglera sömn-vakenhet och aktivitetsnivå. Barns signaler kan också vara olika lätta eller svåra att tyda. Så den här föräldrauppgiften är olika utmanande.

Trygg anknytning

Barns anknytning bygger på de erfarenheter de har av vilken hjälp de har fått av sin förälder när de visat att de är ledsna, arga, trötta, hungriga och så vidare. Den trygga anknytningen byggs när barnet upprepat erbjuds tröst och omsorg i situationer där barnet visar att hen behöver detta.

För små barn som gråter eller skriker, är det viktiga att det finns föräldrar i närheten, som försöker lugna eller trösta. Det gäller även om det lilla barnet inte blir lugnat direkt och det betyder inte att man som förälder måste vara helt närvarande hela tiden. Det är hur man vanligtvis gör som har betydelse och det är vad så kallat good-enough-föräldraskap handlar om. I samspelet mellan förälder och barn spelar de goda stunderna med lek, skratt och omsorg förstås också stor roll för relationen mellan barn och förälder.

Fördjupning för BHV-sjuksköterskor och föräldrar

Till toppen av sidan