Referenser - Tolk inom barnhälsovården

 1. Unicef. Barnkonventionen [Internet]. Stockholm: Unicef Sverige; [citerad 2023-04-24]. Hämtad från: Läs hela Barnkonventionen - UNICEF Sverige
 2. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet
 3. SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet
 4. SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet
 5. HSLF-FS 2016:40. Föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen
 6. SFS 2017:900. Förvaltningslag.. Stockholm: Justitiedepartementet
 7. Kammarkollegiet. Auktorisation av tolkar och översättare [Internet]. Stockholm: Kammarkollegiet [uppdaterad 2020-03-06; citerad 2021-08-24]. Hämtad från: Auktorisation av tolkar och översättare - Kammarkollegiet)
 8. Kammarkollegiet. God tolksed [Internet]. Stockholm: Kammarkollegiet; 2018 [reviderad mars 2019; citerad 2021-08-24]. Hämtad från: https://www.kammarkollegiet.se/download/18.27f1fe4c168c1d817515205f/1551777027993/God_tolksed_mars2019.pdf
 9. Utrikesdepartementet. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Utrikesdepartementet; 2008 [citerad 2021-08-24]. Hämtad från: https://www.regeringen.se
 10. Socialstyrelsen. Att samtala genom tolk [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen;2016 [citerad 2021-08-24]. Hämtad från: Att samtala genom tolk (socialstyrelsen.se)
 11. Hjelm K, Hörsten Å, Udo C. Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv, Praktiska råd [Internet]. Vårdhandboken [reviderad 2020-01-17; citerad 2021-08-24]. Hämtad från: https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-och-omsorg-transkulturellt-perspektiv/praktiska-rad/
 12. Eliasson K, Lau M, Nilsson S. Riva Hinder, ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet [Internet]. Västra Götalandsregionen: Kunskapscentrum för jämlik vård och Lärandecentrum migration och hälsa; 2020. [citerad 2021-08-24]. Hämtad från: Riva hinder. Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet (vgregion.se)
 13. Region Skåne, Kunskapscentrum migration och hälsa. En liten skrift om det goda tolksamtalet [Internet]. Region Skåne; 2019 [citerad 2021-08-24]. Hämtad från: https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/kc-migration-o-halsa/en-liten-skrift-om-det-goda-tolksamtalet.pdf
 14. Västra Götalandsregionen, Lärandecentrum för migration och hälsa. Förhindra barn som tolk [Internet]. Västra Götalandsregionen [uppdaterad 2019-01-18; citerad 2021-08-24]. Hämtad från: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/larandecentrum-for-migration-och-halsa/tolk/forhindra-barn-som-tolk/
Till toppen av sidan