Att fortsätta amma

AMNINGSVÄGLEDNING

Enbart stöd från hälso- och sjukvården är inte tillräckligt för att säkerställa att mammor ammar så länge som de önskar. Stöd behövs också från till exempel pappa/partner och arbetsgivare.

Flera studier visar att de vanligaste anledningarna till att mammor slutar amma tidigare än de önskat är att de upplever en känsla av att ha otillräckligt med mjölk eller har såriga bröstvårtor och smärtsam amning. Socioekonomiska faktorer som låg utbildning, låg ekonomisk levnadsnivå, att vara ensamstående och psykosociala orsaker samt brist på stöd är andra faktorer som får mammor att sluta amma tidigare än de önskat (1, 2). Flera av dessa amningsproblem är av sådan natur att de hade kunnat förebyggas och avhjälpas med hjälp och stöd från hälsovården.

En sammanställning av forskningsresultat från 31 studier av kvinnors upplevelser och erfarenheter av amningsstöd från både professionella och frivilliga visade att ett ”amningsstödjande” innebär (3):

 • att bygga upp en förtroendefull vårdrelation och verka för kontinuitet
 • att vara genuint närvarande i mötet och ha ett underlättande förhållningssätt
 • att amningsstödet är individanpassat
 • att en del kvinnor behöver utökat amningsstöd 
 • att det är viktigt med uppmuntran och stöd men också praktisk hjälp .

Pappan/partnern är ett betydelsefullt amningsstöd

Pappans/partnerns emotionella, praktiska och fysiska stöd är en betydelsefull faktor för en lyckad amning (4). Om pappan/partnern tar ut föräldraledighet och är engagerade i barnets skötsel, ger det positiva effekter på amningsfrekvensen (5).

Samverkan viktigt – vi måste alla hjälpas åt

Enbart stöd från hälso- och sjukvården är inte tillräckligt för att säkerställa att mammor ammar så länge som de önskar, stöd behövs från många håll. Stödet kan komma från pappa/partner, familj, frivilliga amningsstödjare, arbetsgivare och från samhället i stort (2).

Hur kan hälsopersonal förbättra amningsstödet?

Amningsutbildning för vårdpersonal påverkar deras attityd till amning positivt. Detta i sin tur påverkar på ett positivt sätt mammans uppfattning om stödet från vårdpersonalen samt hennes relation till och känsla för barnet (6).

Flera studier (7, 8, 9) har visat på följande betydelsefulla faktorer för att skapa goda förutsättningar för en lång amningstid:

 • hembesök
 • en förtroendefull vårdrelation
 • kontinuitet
 • att personal erbjuder personcentrerade samtal som utgår från kvinnans/familjens unika situation
 • att personalen är stödjande och uppmuntrande till amning och stärker mammans självkänsla för amning
 • att lättillgängligt stöd finns att tillgå inklusive telefonrådgivning
 • att fullgott stöd ges när amningen inte fungerar.

Referenser

Referenser - Att fortsätta amma

Till toppen av sidan