Hembesök och amningsvägledning

AMNINGSVÄGLEDNING

Alla föräldrar till nyfödda barn erbjuds hembesök. Huvudsyftet med det första mötet är att skapa trygghet så att en förtroendefull vårdrelation kan etableras med den nyblivna familjen.

Alla föräldrar till nyfödda barn erbjuds hembesök av BHV-sjuksköterskan i samband med hemkomsten. Hemmet har visat sig ha flera fördelar som mötesplats för såväl mamman som barnet och sjuksköterskan när det gäller första mötet med den nyblivna familjen.

Studier har visat att föräldrarna känner sig tryggare i sin egen hemmiljö och att de ansåg att det var mer praktiskt med hembesök (1). Familjen behövde till exempel inte omedelbart ge sig ut med sitt nyfödda barn. Mammorna var dessutom mer tillfreds med amningsvägledningen i hemmiljö än de mammor som hade amningsvägledning vid första mötet på BVC. Sjuksköterskorna fick tid att samtala och lyssna till föräldrarna och fick en helhetsbild av familjens vardagsmiljö vilket underlättade vägledning och stöd utifrån familjens situation (1).

Huvudsyftet med det första mötet är att skapa trygghet så att en förtroendefull vårdrelation kan etableras med den nyblivna familjen. En noggrann anamnes bör göras inklusive familjesituation och socialt nätverk för att få en helhetsbild av barnets, mammans, pappa/partners hälsa och välbefinnande.

Läs mer i Rikshandboken Kort att tänka på vid amning

Hälsofrämjande samtal

En grundförutsättning för hälsosamtal är att skapa en förtroendefull samtalssituation genom att aktivt bjuda in båda föräldrarna för att möjliggöra en dialog redan från början vid första hälsobesöket (2,4). Föräldrarna bör ges den tid de behöver för att berätta om sin upplevelse av förlossningen, tiden på sjukhuset och hur det var att komma hem med ett nyfött barn.

Som BHV-sjuksköterska gäller det att lyhört lyssna, observera och reflektera över det som föräldrarna berättar (3,4). Att diskutera med föräldrarna om lösningar på bekymmer och problem för att kunna ge relevant vägledning, stöd och hälsoinformation, skapar en känsla av delaktighet.

Besöket bör avslutas med att komma överens när och hur uppföljning ska ske samt boka tid för nästa hälsobesök. Viktigt är också att informera föräldrar vart de vänder sig vid problem/frågor om barnets hälsa, särskilt på kvällar och helger.

Till toppen av sidan