Nytt i barnhälsovården

Studie om bildstödets betydelse

Barns delaktighet i vården ökar om personalen använder bildstöd, vilket talar för permanent införande.

Syfte och metod

Studiens syfte var att utforska femåriga barns och deras vårdgivares erfarenheter av bildmaterial som används av barnhälsovården i Västra Götalandsregionen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 22 barn. Data från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. 26 vårdgivare fick fylla i ett frågeformulär. Resulterande data analyserades med hjälp av kvalitativ, tematisk analys.

Resultat

Resultaten visade att bildmaterialet fungerade som stöd och ökad förståelse inför besöken i båda grupperna. Dessutom ökade barnens deltagande under deras hälsobesök. Detta indikerar att bildstöd stärker barns rättigheter i vårdmiljöer, vilket tyder på att det bör användas på permanent basis.

Länk till studie: Experiences from the use of Pictorial Support in Child Health Services

Till toppen av sidan