Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Bildstöd inom barnhälsovården

Bildstöd för ökad delaktighet för barnet och föräldrarna i barnhälsovården. Något som är lagstadgat både i barnkonventionen och patientlagen.

Stärk barnets delaktighet

I FN:s konvention om barns rättigheter och i strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige,  finns flera artiklar och punkter som sätter ord på att vuxna måste stärka barns delaktighet i information och beslut som rör barnen.

Att hjälpa alla barn att förstå och kommunicera i vårdsituationer är en del i arbetet att stärka barns delaktighet. Den nya patientlagen som trädde i kraft i januari 2015 understryker ytterligare barnens rätt till att få information som de förstår och att vara delaktiga i sin egen vård.

KomHIT-modellen

KomHIT-modellen, som utvecklats av Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, med stöd från Arvsfonden, har som målsättning att stärka barns delaktighet och tillgodose barns rätt till kommunikation i vårdsituationer. Tanken är att använda universell utformning och skapa en kommunikativt tillgänglig miljö för alla framförallt genom att erbjuda bildstöd.

KomHIT innefattar både utbildningsresurser för ökad kunskap om kommunikation, kommunikativ funktionsnedsättning och kommunikationsstöd, samt tillgång till kommunikationsstödjande material. Bildstöd.se har utvecklats av Västra Götalandsregionen och gör det möjligt att tillverka, dela och spara bildstödjande material.

Underlättar förståelse, minskar oro och stress

Bildstöden kan användas för att underlätta förståelse i olika situationer och för att barnet enklare ska kunna berätta vad det vill. Bildstödet kan även underlätta barnets förståelse för vad som ska hända. De studier som hittills utförts visar på mycket positiva resultat.

Tillgång till bilder i kallelser och under vårdvistelse, har visat sig minska oro och stress, och gör att barnet kan medverka bättre till undersökning. Antalet uteblivanden och felaktiga förberedelser har också blivit färre. Vid en del ingrepp har behovet av premedicinering minskat. 

KomHIT – kommunikationsstöd i vårdsituationer

Bildstöd.se finns information och utbildningsresurser. Här finns också ett bildverktyg där man gratis kan hämta ner bilder och kommunikationskartor alternativt göra sina egna kommunikationskartor. På sidan finns det också filmer med exempel på hur man kan använda bildstöd.

Bildstöd inför vaccination

Till toppen av sidan