Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Levnadsvanor - översikt

Fluoridtandkrämens betydelse för tandhälsan

Fluorid som prevention mot karies. Föreskrifter och råd om fluoridhalter i dricksvatten.

Fluor – fluorid

Enligt rekommendationer från Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening bör man nu använda den mer korrekta benämningen fluorid i stället för fluor.

Varför byta namn?

Oron för fluor kan troligen dämpas om vi använder det korrekta begreppet fluorid. Inom tandvården säger man i dagligt tal fluor när man egentligen menar fluorjonen fluorid. Den vanligaste fluoridföreningen i tandkräm och andra fluorprodukter är natriumfluorid (1).

Fluorid som prevention

Fluorid är ett mycket väldokumenterat läkemedel mot karies. Fluoridbehandling ges till patienter antingen som egenvård eller genom professionell behandling och är en hörnsten i tandvårdens prevention och behandling av karies. Forskare över hela världen är eniga om att fluorid har en avgörande betydelse för tandhälsan (2, 3).

Fluoridtillförsel är extra viktig vid förhöjd kariesrisk. I det kliniska arbetet är det viktigt att man använder behandlingsprinciper som ger största möjliga nytta för patienten.

Fluoridtandkräm är avgörande för tandhälsan

Fluorid verkar framför allt lokalt i munhålan och används i flera olika former inom den förebyggande tandvården. Tandborstning med fluoridtandkräm morgon och kväll är av avgörande betydelse för en god munhälsa. Det finns stark vetenskaplig evidens för att tandborstning med fluoridtandkräm har kariesförebyggande effekt i alla åldrar (2, 4, 5, 6).

Varför är fluorid bra för tänderna?

  • Fluorid hjälper saliven att läka ut ytliga kariesskador.
  • Fluorid gör tandens yta hårdare och mer motståndskraftig mot syrafrätning.
  • Fluorid gör det svårare för bakterierna att bilda syra och fästa på tandytan.

Fluoridhalter i dricksvatten

Vid höga halter av fluorid i dricksvatten och under den tid de permanenta tänderna mineraliseras, främst upp till sexårsåldern, kan emaljfluoros uppkomma (7, 8, 9). Ur medicinsk synvinkel är emaljfluoros ofarligt och de lätta formerna visar sig som små vita fläckar på tandytan. Vid högre halter kan fläckarna bli större och mera framträdande. Fluoros uppkommer om det samlade intaget av fluorid från dricksvattnet, kosten och munvårdsprodukter blir för högt, därför är det viktigt att följa anvisningar vad gäller mängd tandkräm i olika åldrar.

I Sverige är det framför allt i vissa privata djupborrade brunnar som man kan finna höga fluoridhalter. Det är speciellt viktigt att uppmärksamma fluoridhalten i de fall barn får modersmjölksersättning som bereds på vatten från sådana brunnar. Modersmjölken kan inte orsaka emaljfluoros, eftersom ytterst små mängder transporteras från plasma till mjölk (8).

Föreskrifter och råd

Gränsvärden för fluoridinnehållet i dricksvattnet regleras dels i Statens livsmedelsverks författningssamling SLVFS 2001:30 (ändring LIVSFS 2011:3 (omtryck), LIVSFS 2013:4) och i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Gränsvärden enligt Statens livsmedelsverks författningssamling SLVFS 2001:30

Dessa föreskrifter gäller allt vatten från vattenverk som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel och som försörjer 50 personer eller flera. Enligt dessa föreskrifter är gränsvärdet för otjänligt dricksvatten med avseende på fluoridinnehållet 1,5 mg F/liter (1,5ppm).

Fluoridanalys av enskilda brunnar

Om vatten från egen brunn används till dryck och matlagning till små barn bör en aktuell analys av vattnets fluoridhalt utföras så snart som möjligt efter födseln.

Efter lokal överenskommelse kan prov även sändas in via mödravårdscentralen innan barnet är fött. Rutinerna för att analysera fluoridhalten från egna brunnar skiljer sig en del mellan olika kommuner och landsting i Sverige. Kontakta närmaste Folktandvård för mer information om vad som gäller i respektive landsting och kommun.

Dricksvattenfilter

Vid för hög fluoridhalt kan fluoridfilter installeras. När vattnet passerar filtret minskar fluoridhalten i vattnet.

Läs mer i Rikshandboken: Barn och dricksvatten  

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan