Referenser - Familjecentraler

 1. Föreningen För Familjecentralers Främjande. Vad är en familjecentral?.
 2. Kommissionen för jämlik hälsa. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). Stockholm: Elanders Sverige AB.
 3. Socialstyrelsen (2008). Familjecentraler – Kartläggning och kunskapsöversikt.
 4. Köhler M, Reuter A. Hälsofrämjande möten på barnavårdscentralen: Hertting A, Kristenson M (red.) Hälsofrämjande möten. Från barnhälsovård till palliativ vård. Lund: Studentlitteratur; 2012. s. 105–115.
 5. Blair M, Stewart-Brown S, Hjern A, Bremberg S, (red). Barnhälsovetenskap. Lund: Studentlitteratur; 2013.
 6. Diskrimineringslagen (2008:567). Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet
 7. Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 8. Statens folkhälsoinstitut. Slutrapport för regeringsuppdraget. Kommunala strategier för föräldrastöd. 2012.
 9. Barnombudsmannen. FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: E-print AB; 2019.
 10. Folkhälsomyndigheten. En vinst för alla, Sammanfattande analys och goda exempel, 2012. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2012.
 11. Tidiga insatser för barn och familjer 2011–2012, Nordens välfärdscenter – Nordens barn.
 12. Socialmedicinsk tidskrift. Familjecentralen som föräldrastöd. 2011; 88 (2): Abrahamsson A., Bing. & Löfström M. Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering. Göteborg: Folkhälsokommittén Västra Götaland.
 13. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL;SFS 2009:400). Stockholm: Justitiedepartementet
Till toppen av sidan