Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Vaccin mot pneumokockinfektion

Pneumokockvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

De vacciner som används i dag till barn är en ny generation konjugerade vacciner, som ger ett immunologiskt minne och även är immunogent hos de minsta barnen till skillnad mot polysackaridvaccinerna som kan fungerar först från 2 års ålder.

I konjugatvaccinerna utnyttjas samma teknik som utvecklades för Hib-vaccinerna, det vill säga polysackarid kopplat till ett bärarprotein.

Det finns för närvarande två godkända vacciner i Sverige, ett tiovalent- och ett trettonvalent vaccin som innehåller tio respektive tretton olika pneumokocktyper och så vidare. I Sverige infördes pneumokockvaccin i det allmänna programmet 2009.

Två nya pneumokockvacciner är under prövning riktade mot femton respektive tjugo pneumokocktyper och kommer förhoppningsvis vara godkända 2021.

Skyddseffekt

Vaccinerna skyddar bra mot invasiva pneumokockinfektioner, men har inte samma effekt på otiter eller övre luftvägsinfektioner. Skyddet mot invasiv sjukdom orsakad av de i vaccinerna ingående pneumokocktyper är mer än 90 procent och dessutom kan de ge ytterligare skydd mot andra serotyper genom så kallad korsskydd.

Även bland ovaccinerade barn och vuxna sker en minskning av invasiva pneumokockinfektioner på grund av minskad smittspridning (så kallad flockimmunitet).

Vaccinernas skyddseffekt i en befolkning beror bland annat på vilka pneumokocktyper som cirkulerar i samhället.

Vaccinet är avdödat. Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinets konserveringsmedel. För övrig information se vaccinets bipacksedel eller Fass.

Injektionsteknik

Efter blandning ska vaccinbehållaren skakas om väl till en vitgrumlig suspension, som bör injiceras omedelbart. Vaccinet ska ges intramuskulärt.

Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta. Om vaccinet ska ges samtidigt med andra vacciner, ska injektionerna ges i olika kroppsdelar.

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig kanyl för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå; 25 millimeter lång och 0,6 millimeter i diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

 

Administration

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion även ges i överarmen.

Ålder och intervall

Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas upp till 6 års ålder. Antal doser som behövs beror på ålder vid vaccination.

  • Om man börjar före 12 månaders ålder ges 3 doser med 2 månader mellan dos 1 och dos 2 och 6 månader mellan dos 2 och 3.
  • Om man börjar mellan 12 och 23 månaders ålder ges 2 doser med minst 2 månaders intervall.
  • Om man börjar från och med 2 års ålder eller senare ges 1 dos (Prevenar13®) eller 2 doser med minst 2 månaders intervall (Synflorix®).

Läs mer på Rikshandboken Barnvaccinationsprogrammet

 

Kontraindikation

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation.

Läs mer på Rikshandboken Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Reaktioner och biverkningar (konjugatvaccin)

Mycket vanliga eller vanliga: Kräkningar, diarré, minskad aptit. Feber över 38 grader Celsius, irritabilitet, sömnighet, orolig sömn. Lokala reaktioner vid injektionsstället till exempel: rodnad, förhårdnad, svullnad, smärta eller ömhet som påverkar rörelser.

Ovanliga: hudutslag.

Sällsynta: kramper inklusive feberkramper, hypotonisk-hyporesponsiv episod (kollaps och/eller medvetandeförlust). Överkänslighetsreaktioner vid injektionsstället till exempel: dermatit, klåda och nässelutslag.

Till toppen av sidan