Nytt i barnhälsovården

Stor nöjdhet med Rikshandboken i barnhälsovård

Vartannat år mäter Inera hur nöjda Rikshandbokens användare är med tjänsten. I den senaste undersökningen fick Rikshandboken ett Nöjd Kund Index på 84. Det visar att användarna, med god marginal, är mycket nöjda.

Syfte med undersökningen

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad Rikshandbokens användare tycker om tjänsten samt ge underlag för utvärdering och förbättring av webbplatsen.

Genomförande

Undersökningen genomfördes av Inera via en webbenkät på Rikshandboken. Undersökningen innehöll bland annat tre standardiserade frågor, ett så kallat Nöjd Kund Index, NKI. Enkäten var öppen från 1 november till 20 december 2023. Totalt besvarades den av 418 personer.

Jämförelse och sammanfattning av resultat

Samma undersökning genomfördes 2019 och 2021, jämförelser med dessa resultat görs därför i undersökningen. För vissa frågor finns även resultat från en enkätundersökning 2013.

Exceptionellt högt ambassadörskap

NKI för Rikshandboken 2023 blev alltså 84. Ett värde över 70 tyder på att användarna är nöjda. Ett NKI på 84 betyder att användarna med god marginal kan anses vara mycket nöjda. Resultatet är också en liten förbättring jämfört med 2021 då svaren gav ett NKI på 83. Särskilt utmärkande är svaren för förtroende och rekommendation, där nio av tio anger maxvärdet. Det innebär att Rikshandboken har ett exceptionellt högt ambassadörskap, vilket betyder att tjänsten marknadsförs mycket effektivt av de egna användarna.

Användningen under och efter ett besök har ökat

Användningen av Rikshandboken har också ökat, genom att de som använder Rikshandboken mer sällan, har börjat använda den lite oftare. En förklaring är att Rikshandboken används i fler situationer. En tydlig ökning av användning är under och efter ett hälsobesök.

Önskemål om mer innehåll

Många användare tycker att Rikshandboken borde vara mer omfattande. En slutsats man kan dra då var tredje instämmer helt i att ”På Rikshandboken finns i princip alltid den information jag behöver” samt att ”Rikshandbokens ämnen innehåller tillräcklig information”.

Förbättring av Rikshandboken

I syfte att fortsätta göra Rikshandbokens användare nöjda har Rikshandbokens redaktion valt ut ett antal områden att fokusera på de kommande två åren:

  • Fortsatt dialog med användarna om hur webbplatsen och innehållet kan förbättras. Diskussioner och synpunktsinhämtning sker med användare via kontaktformulär, redaktionsrådet, Nationell arbetsgrupp för barnhälsovård, Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd, barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupper, referensgrupper och etablering av samarbete med arbetsgrupp för barnhälsovård i Socialstyrelsen - nationellt hälsoprogram för barn och unga.
  • Undersökningen har också gett fritextsvar som kommer att hanteras i så stor utsträckning som möjligt.
  • Fler länkar till Nationellt kliniskt kunskapsstöd för ökad information till läkare.
  • Fortsatt arbete med att förbättra informationsstrukturen utifrån en användarundersökning som gjordes 2023.
  • Fokusera på metoder, scheman och tabeller snarare än långa informativa texter och vid behov förtydliga vad som är översikt och fördjupad läsning.
  • Redaktionen vill skriva klarspråk samt öka innehåll med bild, film och illustration.
  • Öka andel som vet var man kan lämna synpunkter och ställa frågor till Rikshandbokens redaktion. (Det gör man genom att fylla i kontaktformuläret som finns längst ner på alla sidor). 

Uppföljning görs via en ny NKI-undersökning 2025.

 

Till toppen av sidan