Om Rikshandboken i barnhälsovård

Informationsguide för författare och granskare

Beskrivning av uppdrag och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken för manusförfattare, faktagranskare och redaktion samt länkar till avtalsbilagor.

Allmänna avtalsvillkor och jävsdeklaration

Följande bilagor ingår i uppdragsavtalet med Inera för författare och granskare:

Inera Allmänna villkor Vårdhandboken Rikshandbokenbhv.pdf

Jävsdeklaration Inera.pdf

Manusförfattarens uppdrag

Uppdraget som manusförfattare innebär att skriva ett nytt manus utifrån ett beställningsunderlag som Rikshandbokens redaktionsråd har skrivit. Uppdraget kan också vara att revidera en befintlig artikel. Alla artiklar på Rikshandboken revideras vart tredje år. Vid en revidering tas inaktuella uppgifter och referenser bort och nya läggs till om sådana finns. En större revidering kan innebära att texten också behöver en ny struktur.

Alla artiklar på Rikshandboken ska:

 • baseras på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • vara i enlighet med relaterade svenska myndigheters riktlinjer
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • ha ett barnhälsovårdsperspektiv
 • följa FNs Barnkonvention
 • vara i enlighet med relaterade kunskapsstöd såsom Nationellt kliniskt kunskapsstöd, 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken och regionernas vårdgivarwebbplatser.

Barnhälsovårdens tredelade program

Manusförfattaren behöver också ta ställning till om insatserna i texten kan beskrivas i barnhälsovårdens tredelade program. Läs mer om detta här: Författarinstruktion för barnhälsovårdens tredelade program

Struktur och språk

Förslag på ny struktur kan författaren få hjälp med av den ansvariga redaktören. Redaktionen har strukturmallar för olika typer av innehåll. När manuset är klart mejlas det till redaktören. Redaktören redigerar manus enligt Rikshandbokens redaktionella riktlinjer och mejlar tillbaka till författaren för godkännande och korrigering.

När artikeln är klar skickar redaktören manuset till utsedd faktagranskare. Faktagranskaren lämnar kommentarer som redaktören vidarebefordrar till manusförfattaren. 

Godkänna publicering

Alla artiklar publiceras först efter att manusförfattare och faktagranskare har godkänt artikeln för publicering. Manusförfattaren står med sitt namn under artikeln.

Referenser

Referenser till Rikshandbokens artiklar presenteras på en egen sida under respektive artikel och ställs upp enligt Vancouversystemet och/eller som källhänvisningar läs mer på ki.se om Vancouversystemet.

Se exempel på hur man ställer upp referenser här:

Faktagranskarens uppdrag

Faktagranskarens uppdrag är att granska att fakta i manuset överensstämmer med:

 • senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • svenska myndigheters riktlinjer
 • lagar och paragrafer
 • barnhälsovårdsperspektivet
 • Barnkonventionen
 • relaterade kunskapsstöd.

Referenser

 I uppdraget ingår att granska referenser och källor. Referenser anges enligt Vancouver-systemet och/eller som källhänvisningar.

Granskning i Word

När manusförfattaren och redaktören är klara med artikeln mejlar redaktören manuset till granskaren för en första granskning. Granskaren lämnar kommentarer på manus med hjälp av Words granskningsfunktion och mejlar mansuset till redaktören som vidarebefordrar det granskade manuset till författaren. Två ändringsrundor är det vanliga innan manuset ska godkännas för publicering.

Godkänna publicering

När artikeln är klar får granskaren godkänna artikeln för publicering på webbplatsen. Faktagranskaren står med sitt namn under artikeln.

Revideringsprocessen

 1. Dags att revidera enligt datum i produktionsplanen.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av eventuella bilder och film.
 5. Reviderad text skickas till faktagranskare efter avstämning med författaren.
 6. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 7. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 8. Justering/redaktionell bearbetning.
 9. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 10. Publicering
 11. Arvodesutbetalning

Process för produktion av nytt innehåll

 1. Beslut om nyproduktion av redaktion och redaktionsråd. Kontaktperson i rådet utses.
 2. Planering av innehåll och struktur inför kontakt med författare och granskare enligt Rikshandbokens beställningsunderlag.
 3. Avtal skrivs med författare och granskare enligt uppdragsbeskrivning och enligt gällande arvoden.
 4. Författare skriver manus enligt angiven beställning och tidsplan.
 5. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av eventuella bilder och film.
 6. Bearbetat manus stäms av med författare.
 7. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 8. Avstämning med kontaktperson i rådet.
 9. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 10. Justering/redaktionell bearbetning.
 11. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 12. Publicering
 13. Arvodesutbetalning

Redaktionens uppdrag

Redaktionen planerar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd. 

Redaktionen skriver uppdragsförfrågningar, uppdragsavtal, administrerar arvoden, tar fram tidsplaner och publicerar artiklarna på webbplatsen.

Respektive artikels ansvariga redaktör redigerar levererat manus i enlighet med Rikshandbokens redaktionella riktlinjer och utifrån uppdragsbeskrivning  och beställningsunderlag. Redaktören sparar manusets olika versioner och skickar manus med kommentarer mellan författare och granskare. 

Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för att underlätta för användarna att snabbt hitta rätt information på webbplatsen. Omformuleringarna gäller texten i stort liksom rubriker och länkar.

Kontakta redaktionen

Redaktionsrådets uppdrag

Rikshandbokens redationsråd är ett nationellt råd som representerar olika professioner och geografiska områden inom svensk barnhälsovård. Redaktionsrådet tar tillsammans med redaktionen fram beställningsunderlag för nyproduktion och större revideringar. Redaktionsrådet föreslår författare och faktagranskare till nya texter eller om någon författare eller granskare avsäger sig sitt uppdrag. 

Om oenighet uppstår mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. För nya artiklar och större revideringar finns en särskilt utsedd rådsmedlem som kontaktperson för ansvarig redaktör.

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd uppdrag och vilka som sitter i rådet just nu.

Till toppen av sidan