Informationsguide för författare och granskare

OM RIKSHANDBOKEN I BARNHÄLSOVÅRD

Här hittar du länkar till uppdragsavtalen för författare och granskare, information om vad uppdraget innebär samt hur arbetsprocessen går till.

Manusförfattare

Manusförfattare skriver manus och reviderar enligt uppdragsbeskrivning från redaktionen.

Allt innehåll på Rikshandboken ska:

 • baseras på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • vara i enlighet med svenska myndigheters riktlinjer
 • vara i enlighet med lagar och paragrafer
 • ha ett barnhälsovårdsperspektiv
 • följa FNs Barnkonvention
 • vara i enlighet med Rikshandbokens språkliga riktlinjer och riktlinjer för webbpublicering.

Manusförfattaren bör även läsa de regionala tillägg som finns på Rikshandboken samt se vad som skrivs i andra forum till exempel 1177.se Tema barn och föräldrar.

Manus bearbetas av redaktionen enligt Rikshandbokens redaktionella riktlinjer.

Efter faktagranskning och ytterligare justeringar godkänner manusförfattaren manus för publicering. Läs mer om innehållsprocessen längre ner på sidan.

Manus och referenser

Manusförfattaren mejlar manus inklusive referenslista i Word-format till ansvarig redaktör enligt överenskommen tidplan. Referenser för Rikshandbokens texter skrivs i enlighet med Vancouversystemet och/eller som källhänvisningar läs mer på ki.se.

Faktagranskare

Faktagranskarens uppdrag är att granska att fakta i manuset överensstämmer med:

 • senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus
 • svenska myndigheters riktlinjer
 • lagar och paragrafer
 • barnhälsovårdsperspektivet
 • Barnkonventionen

Referenser

 I uppdraget ingår att granska referenser och källor. Referenser anges enligt Vancouver-systemet och/eller som källhänvisningar.

Granskning i Word

När manusförfattaren och redaktören är klara med revideringen mejlar redaktören manuset till granskaren för en första granskning- Granskaren lämnar kommentarer på manus med hjälp av Words granskningsfunktion och mejlar mansuset till redaktören som vidarebefordrar det granskade manuset till författaren. Två ändringsrundor är det vanliga innan manuset ska godkännas för publicering.

Revideringsprocessen

 1. Dags att revidera enligt datum i produktionsplanen.
 2. Uppdragsförfrågan skickas till författare och granskare med information om arvode och tidsplan.
 3. Författare reviderar enligt överenskommen tidsplan.
 4. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av eventuella bilder och film.
 5. Reviderad text skickas till faktagranskare efter avstämning med författaren.
 6. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 7. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 8. Justering/redaktionell bearbetning.
 9. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 10. Publicering
 11. Arvodesutbetalning

Process för produktion av nytt innehåll

 1. Beslut om nyproduktion av redaktion och redaktionsråd. Kontaktperson i rådet utses.
 2. Planering av innehåll och struktur inför kontakt med författare och granskare enligt Rikshandbokens beställningsmall.
 3. Avtal skrivs med författare och granskare enligt uppdragsbeskrivning och enligt gällande arvoden.
 4. Författare skriver manus enligt angiven beställning och tidsplan.
 5. Redaktionell bearbetning av text, innehåll, referenser, samt genomgång av eventuella bilder och film.
 6. Bearbetat manus stäms av med författare.
 7. Faktagranskning enligt angiven tidsplan.
 8. Avstämning med kontaktperson i rådet.
 9. Författare tar ställning till faktagranskarens eventuella kommentarer.
 10. Justering/redaktionell bearbetning.
 11. Publiceringsgodkännande av författare och faktagranskare.
 12. Publicering
 13. Eventuellt inlägg sociala medier eller/och puff på startsidan.
 14. Arvodesutbetalning

Redaktionen

Redaktionen planerar och samordnar produktionen på Rikshandboken tillsammans med Rikshandbokens redaktionsråd.

Redaktionen tar fram uppdragningsbeskrivningar som manusförfattare och faktagranskare får i samband med uppdragsförfrågan utifrån en fastställd beställningsmall som bland annat beskriver syfte och avgränsningar för det planerade innehållet.

Redaktionen bearbetar levererat manus utifrån uppdragsbeskrivningen och i enlighet med Rikshandbokens språkliga riktlinjer samt riktlinjer för webbpublicering.

Den redaktionella bearbetningen kan till exempel innebära att rubriker omformuleras och att texten omdisponeras för att underlätta för användarna att snabbt hitta rätt information på webbplatsen. Omformuleringarna gäller texten i stort liksom rubriker och länkar.

Kontakta redaktionen

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet för Rikshandboken är ett nationellt råd som representerar olika professioner och geografiska områden inom svensk barnhälsovård.

Redaktionsrådet förmedlar synpunkter, önskemål och behov från användarna angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.

Redaktionsrådet tar tillsammans med redaktionen fram beställning för nyproduktion och större revideringar. Redaktionsrådet föreslår författare och faktagranskare.

Läs mer om Rikshandbokens redaktionsråd

Till toppen av sidan