Omskärelse av pojkar

URO-GENITALT

När barnhälsovården får frågan om omskärelse av pojkar ska vi informera om hur det går till, om komplikationsrisker, vem som får utföra ingreppet, vad lagen säger och om kostnader.

Vid omskärelse av en liten pojke tas ungefär en centimeter lång bit av förhuden bort.

Socialstyrelsen uppskattar att 2 000-3 000 omskärelser av pojkar görs i Sverige varje år. De flesta görs av religiösa eller kulturella skäl (3). Enligt judisk tro ska omskärelse ske tidigt (åttonde dagen). Muslimska pojkar omskärs ibland också tidigt men ofta långt senare.

Omskärelse av pojkar under 18 år är tillåtet enligt lag (1,2) om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och betryggande hygien. Omskärelse av pojkar regleras i Omskärelselagen (2001:499) som trädde i kraft den 1 oktober 2001.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik granskade frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande 2011:

"Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden." (5)

Även Svenska Barnläkarföreningen har yttrat sig angående omskärelse av pojkar, BLF:s utskott för etik och barnets rättigheter (6,8).

Ingreppet

Pojkar under två månader får omskäras av personer som fått särskilt tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (2), men legitimerad sjuksköterska måste då ombesörja smärtlindring och god hygien. Allmänna råd om anmälningsskyldighet av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt Lex Maria gäller också omskärelse av pojkar (7).

Ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja. När det gäller små pojkar som inte kan uttrycka sin vilja får det göras om båda vårdnadshavarna fått information och lämnat medgivande. Om pojken bara har en vårdnadshavare räcker det med dennas medgivande.

Omskärelse av medicinska skäl kan göras t ex vid upprepade balaniter hos pojkar med förhudsförträngning eller om pojkar som närmar sig puberteten har en förhudsförträngning och annan behandling inte har hjälpt. Omskärelse utan medicinska skäl får föräldrarna i de flesta fall betala för. Rutinerna för vart man vänder sig och hur mycket det kostar varierar mellan olika landsting.

Även när omskärelse görs av vana läkare finns en viss komplikationsrisk, framför allt blödning eller infektion. Minst komplikationer är det första levnadsveckorna och efter 10-12-årsåldern. I dessa åldrar görs ingreppet oftast i lokalanestesi, i andra åldrar bör det göras i narkos. Lokalanestesi svider 20-30 sekunder och pojken har också ont och behöver smärtlindras i hemmet närmsta dygnet efter ingreppet.

Samtal om omskärelse av pojkar

När barnhälsovården får frågan om omskärelse av pojkar ska vi informera om hur det går till, om komplikationsrisker, vem som får utföra ingreppet, vad lagen säger och om kostnader. Vi kan också prata om Barnkonventionen, artiklarna 14, 19 och 24 (4).
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet – vad är bäst för just den här pojken? Kan man tänka sig att vänta tills pojken blir stor nog att bestämma själv?

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan