Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Att förebygga kvävning

Samtal med föräldrarna är viktigaste verktyget. Utgå från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i samtal om kvävningsrisk och hur man kan förebygga en kvävningsolycka.

Alla barn har rätt till en trygg och säkert uppväxtmiljö och skydd från skadliga miljöer, farliga leksaker, föremål eller aktiviteter (Barnkonventionen artikel 24,27,31).

Orsaker till kvävning varierar med barnets ålder och är en stor riskfaktor för att barnet  utsätts för allvarlig skada. Samtal med föräldrarna är det viktigaste verktyget att använda för att undvika att en kvävningsolycka sker. Föräldrasamtalet bör alltid utgå från föräldrarnas egna erfarenheter, tankar och funderingar kring olycksrisken.

Orsaker till kvävningsolyckor

Kvävning definieras som ett mekaniskt stopp i luftvägarna som förhindrar andningsförmågan (1).

En av de störta riskerna för att ett barn ska råka ut för en olycka är att något fastnar i halsen. I genomsnitt avlider ett litet barn per år i en kvävningsolycka som inte är orsakad av drunkning.  Omkring 200 barn om året under åren 2010–2013 uppsökte en akutmottagning på grund av kvävningsolycka. Ungefär hälften av dem behövde läggas in för sjukhusvård. Föremål som fastnat i halsen var i 90 procent av fallen orsaken till tillbudet (2).

Orsakerna varierar med barnets ålder

Orsakerna till kvävning varierar med barnets ålder, det lilla barnet upptäcker världen genom att stoppa saker i munnen och det bästa sättet att undvika att något fastnar i halsen är att försöka plocka undan de små sakerna. Vilken typ av främmande material som fastnat i luftvägarna är viktigt ur flera aspekter. Hos små barn rör det sig oftast om matbitar, men även leksaker, stenar, hård djurmat och små runda knappcellsbatterier (3).

60–80 procent av kvävningstillbuden hos barn under fyra år orsakas av mat som fastnar. Hos barn under två år har tuggtänderna ännu inte utvecklats och barnet har inte heller tränat upp sin förmåga att svälja på samma sätt som äldre barn och vuxna. Små barn blir även lätt distraherade när de äter och kan då tappa fokus på att tugga och svälja vilket kan utgöra en stor risk. Det är därför av vikt att tala med föräldrar om att barnet ska sitta stilla när det äter och inte distraheras av annat, utan ha fokus på maten och ätandet.  Den viktigaste förebyggande åtgärden för att förhindra kvävning är samtal med föräldrar (1,4).

Leksaker avsedda för barn under tre år bör ha anpassad storlek och form för att minska risken att täppa till eller fastna i barnets luftvägar. Runda leksaker ska vara minst fem centimeter i diameter för att inte utgöra en risk, vilket är större än en golfboll (3). Det är även att föredra att använda en smådelscylinder för att mäta att barnets leksaker inte är för små. Ha gärna ett exemplar att visa på mottagningen och förklara för föräldrarna hur de fungerar. Allt som går att placera i cylindern kan fastna i barnets hals. Smådelscylindern har en diameter på 3,2 centimeter och finns att köpa i barnbutiker och på apotek.  Läs mer på Rikshandboken Säkra Leksaker

Även annat än små föremål som har satt sig över eller i luftvägarna kan leda till att barnet inte får luft. Det har inträffat olyckor där barn blivit hängande i snoddar eller luvor på kläder. Det får därför inte finnas dragband och fasta huvor på barnkläder tillverkade i Sverige i storlekar från nyfödd till 134 cl. Men tyvärr finns ingen reglering inom EU för detta, eftersom olyckorna framför allt skett inom Norden. Det gäller därför för föräldrarna att vara extra uppmärksamma då mycket barnkläder importeras till Sverige (5).

Det finns även en stryprisk med persiennsnören som bildar en ögla som barnet kan sticka in huvudet i (3). Snören till exempelvis napphållare ska vara max 22 centimeter långa för att ingen risk ska finnas att de hamnar runt barnets hals (6).

Samtala om risker och förebyggande åtgärder

Att samtala om hur föräldrarna kan förebygga att barnet råkar ut för en kvävningsolycka, är ett ämne som är aktuellt i alla åldrar.  En utgångspunkt i föräldrarnas egna erfarenheter, tankar och funderingar utgör grunden för hälsosamtal på BVC. Utforska vad föräldrarna har gjort, eller har tänkt göra, för att barnet inte ska sätta i halsen, få tag i plastpåsar och liknande eller skadas av snören, huvor, rem till hjälmar med mera.
Om möjlighet finns är det en fördel att visa på en docka hur föräldern ska agera vid ett luftvägstopp hos barnet.

Hjälpmedel i samtalen

Barnsäkerhet - 1177.se

Checklista bansäkerhet

Artikeln  När barn sätter i halsen -1177.se kan användas i samtal med föräldrar. Tar upp vad man behöver tänka på för att förebygga att barnet sätter i halsen. Där finns även en film att visa föräldrarna om hur man agerar vid ett luftvägstopp.

Konsumentverkets webbsida Nappar och napphållare ger råd för att främja säker nappanvändning för föräldrar till barn som använder napp. 

Att köpa barnkläder - att tänka på barnsäkerheten - Konsumentverket tar upp vad som är viktigt att tänka på när det gäller barnets kläder ur säkerhetssynpunkt.

Leksaker och säkerhet - Konsumentverket: till barn under tre år. Tar upp vilka säkerhetskrav som ställs och vilken säkerhetsmärkning som ska finnas på små barns leksaker.

Läs även mer på Rikshandboken: Säkra leksaker

Till toppen av sidan