Användarundersökning

AKTUELLT

Resultatet av Rikshandbokens användarundersökning visar att nio och tio svarande har förtroende för och stor nytta av Rikshandbokens innehåll. Förbättringsområden är att det ska bli lättare att hitta och mer och fördjupad information.

97 procent har förtroende för Rikshandboken

Sammanfattningsvis visar undersökningen att 95 procent av alla svaranden kan rekommendera Rikshandboken, 97 procent har förtroende för innehållets kvalitet. Av er som svarade arbetar 56 procent inom barnhälsovården, 15 procent inom barnsjukvård eller på vårdcentral, 3 procent arbetar inom elevhälsa och 11 procent i annan profession till exempel socionomer eller annan vårdform, 10 procent är föräldrar eller närstående, 1 procent arbetar på förskola och 4 procent är studenter.

Det dagliga användandet har ökat

De flesta använder Rikshandboken ett par gånger i veckan eller i månaden. Andelen som använder Rikshandboken dagligen har ökat sedan 2013.  Rikshandboken används oftast för eget kontinuerligt lärande (63 procent) eller inför ett besök (53 procent) och mindre ofta då medarbetare ska utbildas (22 procent) eller studenter ska handledas (27 procent).

Behov av att det ska bli lättare att hitta

Nio av tio är totalt sett nöjda med Rikshandboken och ungefär lika många anser att Rikshandboken väl uppfyller deras förväntningar på ett webbaserat kunskapsstöd. Förbättringsområden är framför allt önskan om mer och fördjupad information och att det kunde vara lättare att hitta det man söker.

Fortsättningsvis

Vi på redaktionen, tillsammans med redaktionsrådet, tar med oss dessa önskemål när vi arbetar vidare med webbplatsen för att skapa en jämlik och rättvis barnhälsovård, baserad på den senaste forskningen, för alla barn i Sverige.

Till toppen av sidan