Inget samband mellan MPR-vaccin och autism

AKTUELLT

Ny dansk studie från mars 2019 bekräftar, med större evidens, en tidigare studie som visar att det inte finns något samband mellan MPR-vaccin och autism.

2002 publicerades en dansk befolkningsbaserad registerstudie av alla barn födda i landet mellan 1991 och 1998 för att utröna sambandet mellan autismdiagnos med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (1). Studien följde 537 303 barn (varav 82% var vaccinerade) under 2 miljoner person-år. Ingen koppling mellan MPR-vaccin och autism kunde då påvisas. Studien har ofta citerats som en stark bekräftelse av tidigare vetenskapliga artiklar inom ämnet.

Men nu i mars kom en ny studie också i dansk regi, som statistiskt överträffar den tidigare studien (2). Även denna har följt alla barn födda i Danmark mellan år 1999 och 2010. Skillnaden mot den tidigare studien är att det är en ny och större kohort på 657 461 barn varav ca 95% vaccinerades, som följdes under en längre period som sammanlagt uppgår till 5 miljoner person-år, vilket utgör ett starkt statistiskt underlag.

Resultaten bekräftade tidigare fynd med avsaknad av koppling eller tidssamband mellan MPR-vaccination och autism-diagnos. Utöver detta undrade forskarna om vaccinet skulle kunna trigga autism hos särskilda riskgrupper för autism, såsom syskon till barn med autism. Inte heller detta visade sig vara fallet.

Enligt ledaren i Annals of Internal Medicine, där artikeln publicerades, kan man nu fråga sig om fler artiklar inom ämnet är motiverade med tanke på att evidensen redan är väldigt stark (3). De frågar sig också om fler artiklar som bekräftar ett redan starkt vetenskapligt underlag är svaret på att dämpa den oro som kan finnas inför MPR-vaccination.

Referenser

  1. K.M. Madsen et.al A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism, NEJM, Vol 347, No.19, Nov 7, 2002
  2. Anders Hviid et.al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism- A Nationwide Cohort Study, Ann Intern Med. doi:10.7326/M18-2101, 5 March 2019
  3. Saad B.Omer et.al. Further evidence of MMR Vaccine Safety: Scientific and Communications Considerations, Ann Intern Med. doi:10.7326/M19-0596, 5 March 2019

 

Till toppen av sidan