Ny artikel om mödrar i samkönade relationer

AKTUELLT

En ny artikel ”Mothers in same‐sex relationships - Striving for equal parenthood: A grounded theory study” av Heléne Appelgren Engström, Elisabet Häggström-Nordin, Catrin Borneskog och Anna-Lena Almqvist är publicerad i Journal of Clinical Nursing.

Syftet var att få en djupare förståelse för hur mödrar i samkönade relationer tänker och resonerar om föräldraskap när det gäller jämställdhet, och hur de upplever tidigt föräldrastöd från professionella vid BHV. 

Resultat/Kärnkategorin: ”Samkönade mödrar efterfrågar professionellt stöd för att uppnå jämställt föräldraskap” inkluderar fem kategorier:

  • Jämställdhet i vardagen
  • Olika sätt att knyta an till barnet
  • Rättfärdigande av familjeformen
  • Ambivalenta tankar om sitt barns framtid
  • Ett speciellt behov av att nätverka samt professionellt stöd

Slutsats: Professionella måste möta båda mammorna i en familj med två mammor som jämställda föräldrar, och erbjuda tidigt föräldrastöd som känns inkluderande och stöttande.

Relevans för klinisk praxis: Professionella måste vara medvetna om olika familjeformer och möta varje förälder som en unik individ utan heteronoma antaganden. Mammor i samkönade relationer bör bemötas som jämställda föräldrar och erkännas som mammor. Professionella bör erbjuda inkluderande och stödjande föräldragrupper till familjer med två mammor. De bör också informera och stödja mamman som inte fött barnet om möjligheten att amma.

Läs mer: Mothers in same‐sex relationships—Striving for equal parenthood: A grounded theory study

Till toppen av sidan