Sammanfattning av studie om föräldrars erfarenheter av hälsosamtal

AKTUELLT

Intervjustudie om föräldrars erfarenhet av hälsosamtal om levnadsvanor utifrån Grunda Sunda Vanor-modellen vid fyraårsbesöket inom barnhälsovården.

Bakgrund

Barnhälsovården (BHV) i Sverige är en hälsofrämjande arena som har en betydelsefull roll i att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt hos förskolebarn. Idag finns ingen konsekvent metod för hälsosamtalsamtal/vägledning inom barnhälsovården vid identifierad övervikt hos förskolebarn. Grunda Sunda Vanors (GSV) barncentrerade hälsosamtal (Child Centered Health Dialogue på engelska) utvecklades och testades i en genomförbarhetsstudie i två svenska kommuner. 

Syfte

Syftet med denna studie var att utforska föräldrarnas upplevelser av hälsosamtalen baserade på Grunda Sunda Vanor-modellen med fokus på mat och matvanor vid barnets hälsobesök vid fyra års ålder. 

Metoder

Studien hade en kvalitativ induktiv ansats. Tolv individuella intervjuer med föräldrar genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat

Analysen resulterade i ett tema ” Det är viktigt att samtala tillsammans om mat, det handlar om våra barns hälsa” som fångade föräldrarnas röster kring hälsosamtalet om mat vid fyraårsbesöket. Föräldrarna ville samtala om mat och kände stöd, bekräftelse och vägledning kring olika frågor i hälsosamtalet. Föräldrar kände ofta oro över att deras barn åt för lite mat blev varse om vad som kunde vara lagom att äta för barnet. Efter hälsosamtalet hade de blivit mer lyhörda gentemot sitt barns signaler för mättnad och lät barnet styra mer själv. Bilderna som användes i hälsosamtalet med barnet kändes lekfulla, enkla och förståeliga och angavs främja barnets delaktighet. Föräldrarna upplevde att hälsosamtalet var barncentrerat men att det fanns stort utrymme för föräldrarna när de tillsammans samtalade hälsosamma matvanor. 

Slutsatser

Studiens resultat tillsammans med Håkansson (2015) studie om sjuksköterskornas erfarenheter av GSV-modellen visar att samtalmodellen stärkte familjens empowerment, främjande delaktighet och health literacy. Studien har givit betydelsefullt information och kunskap och studiens resultat kommer att ligga till grund för den vidare utvecklingen och implementeringen av GSV inom BHV i Skåne.

Läs studien i sin helhet: Parents’ experiences of a health dialogue in the child health services: a qualitative stud, Håkansson et al, 2019.

Läs mer i Rikshandboken: Grunda sunda vanor - pedagogiskt bildmaterial

Till toppen av sidan