Hälsa och utveckling

Utvecklingsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till familjen. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och utredning och uppföljning ska göras så långt det är möjligt.

Barnhälsovårdens uppdrag

Ett av barnhälsovårdens uppdrag är att upptäcka olika typer av utvecklingsavvikelser. Det sker genom en kombination av ordinarie utvecklingsövervakning vid nyckelåldrarna, observation av barnets spontana beteende vid besöken och bedömning från barnomsorgen i förekommande fall. Denna samlade information ska sedan sättas i relation till barnets medicinska historia och familjesituation, liksom tidigare utveckling och eventuell ärftlig belastning.

Föräldrars oro ska tas på allvar

Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och utredning och uppföljning initieras så långt det är rimligt. På motsvarande sätt måste föräldrarnas uppfattning att barnet inte har en avvikande utveckling respekteras, även när vi ser tecken på motsatsen. Det är svårt för många föräldrar att ta till sig att barnet kan ha ett livslångt funktionshinder, även när de själva undrat, och processen måste få ta tid.

Syftet med utvecklingsövervakning på BVC är att sätta in stöd, inte att i första hand nå en diagnos. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra även denna del av barnhälsovårdsarbetet. Barnets resurser och betydelsen av en god relation till föräldrarna ska lyftas fram även där det föreligger tydliga utvecklingsavvikelser. Föräldrarna ges extra råd och stöd angående konstruktiva förhållningssätt, och tips på utvecklande sysselsättningar där det är lämpligt.

Det är viktigt att uppmärksamma kontakt/kommunikationssvårigheter just för att det finns möjligheter att påverka dem i mer gynnsam riktning. Beteendeproblem som beror på miljöfaktorer är vanligare än de som beror på neuropsykiatrisk problematik, men är också lättare att påverka.

BHV-personalen behöver se barnet utföra uppgiften

Om utvecklingsövervakningen ska fungera är det viktigt att personalen på BVC själva ser barnet utföra de uppgifter som ska prövas, och inte enbart accepterar meddelade färdigheter. Svår till måttlig utvecklingsstörning kan oftast spåras med god tillförlitlighet i förskoleåldern, medan barn med lindrig utvecklingsstörning kan fortsätta att ligga i gränssnittet till normalutveckling upp i skolåldrarna. Vid utvecklingsstörning är utfallen på ordinarie utvecklingsbedömningar på BVC i regel allt tydligare med stigande ålder, och relativt jämt fördelade över olika funktionsområden.

Screeninginstrument saknas

Neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och autism utan utvecklingsstörning är som regel svårare att ringa in beroende på att svårighetsgraden varierar, och i lindriga fall blir avvikelsen ibland inte tillräckligt specifik förrän långt senare. Tidiga tecken på utvecklingsavvikelser kan vara likartade för olika typer av psykisk ohälsa, vilket försvårar differentialdiagnostik. Neuropsykiatriska symtom kan vara instabila under småbarnsåren, och normalvariationen bred.

Vi har i dagsläget inga screeninginstrument för BVC-åldrarna som säkert identifierar dessa funktionshinder och utesluter andra orsaker till beteendet. Psykologiska faktorer som pålagringar efter somatisk sjukdom, svår familjesituation, svårt temperament och anknytningsstörning kan i småbarnsåren ge likartade symtom, och differentialdiagnostiken är ofta vansklig. Man får väga nyttan av tidig upptäckt mot risken att föräldrarna tar till sig en föreställning om barnet som funktionshindrat på felaktig grund. Det kan påverka förälderns förhållningssätt till barnet under hela uppväxten.

De delar av ordinarie utvecklingsbedömningar som kan peka på neuropsykiatriska funktionshinder listas nedan. Vid oro eller tveksamhet ska läkare och/eller mbhv-psykolog konsulteras.

Tecken i olika åldrar

Tecken som kan indikera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i alla åldrar:

 • Brist på ögonkontakt
 • Rastlöshet
 • Imiterar inte
 • Ointresse för materialet i uppgifterna
 • Medverkar inte i utvecklingsuppgifterna trots upprepade besök

Moment med särskild relevans för neuropsykiatriska funktionshinder i utvecklingsbedömningarna:

8 månader

Prövas:

 • Intresse för nya syn- och hörselintryck
 • Söker ögonkontakt med föräldern vid nya intryck ("check-back")
 • Riktat svarsleende med turtagning
 • Riktat svarsljud med turtagning

Föräldrafrågor:

 • Regleringssvårigheter

10 månader

Prövas:

 • Tittut-leker

18 månader

Prövas:

 • Förmåga till gemensamt fokus (tittar dit annan pekar)
 • Samspel (hämta en sak på uppmaning och helst se på mottagaren)
 • Utforskar rummet, åtminstone efter en stund

Föräldrafrågor:

 • Hur söker barnet skydd och tröst
 • Tar barnet kontakt med och visar intresse för andra barn och vuxna
 • Eventuella syskonrelationer

2,5-3 år

Prövas:

 • Språkutveckling
 • Kontaktförmåga/samspel (medverkar, tar instruktion)
 • Enkla rollekar

Föräldrafrågor:

 • Mat- och sömnproblem
 • Samlek med andra barn

4 år

Prövas:

 • Språkutveckling
 • Förstår och utför flerledade instruktioner
 • Kontaktförmåga
 • Samspel (tar instruktion)
 • Koncentrationsförmåga
 • Kroppsuppfattning (huvudfoting)

Föräldrafrågor:

 • Temperament
 • Berättarförmåga
 • Rollek
 • Ömsesidig lek med jämnåriga
 • Mat- och sömnproblem

5 år

Prövas:

 • Språkutveckling (berättande)
 • Kontakt vid besöket
 • Samspel (tar instruktion)
 • Koncentrationsförmåga
 • Kroppsuppfattning (rita en människa)

Föräldrafrågor:

 • Kamratrelationer
 • Temperament
 • Beteende hemma
Till toppen av sidan