Föräldrastöd i grupp för adoptivfamilj

ADOPTION

På vissa BVC anordnas riktade adoptivgrupper vilket kan vara mycket värdefullt. I dessa grupper är den gemensamma faktorn adoption, inte barnets ålder.

När man som förälder funderar på att ansöka om adoptivbarn ska man gå den obligatoriska föräldrautbildning som anordnas av hemkommunen. Det är en ledarledd utbildning tillsammans med andra föräldrar som också funderar på att adoptera. Syftet med föräldrautbildningen är att föräldrar ska få kunskap och möjlighet att nå insikt om adoptivbarn och eras behov. Att ha genomgått utbildningen är en förutsättning för att få medgivande för internationell adoption (3,5,13). En del kommuner kan även erbjuda s.k. booster kurs innan föräldrar reser till barnets land för adoption

Föräldragrupp på BVC eller familjecentral


Deltagande i vanlig BVC-grupp kan stärka föräldrarnas nätverksbyggande i närområde. Dessutom får de ta del av den information och diskussion som finns i gruppen om egenvård, sjukdomar, infektioner, vaccinationer, barnsäkerhet, bibliotek och barnomsorg.

Om adoptivbarnet är under ett år kan detta vara ett bra erbjudande, men det är viktigt att diskutera med familjen vad de kan förvänta sig och vad som kommer att diskuteras på träffarna. Föräldrarna måste vara beredda på att också sådant som kan upplevas svårt eller utan intresse för dem, kan komma att diskuteras. (ex: förlossningsupplevelser och amning).

Om adoptivbarnet är över 1 år är BVC:s vanliga föräldragrupper inte särskilt bra eftersom information och diskussion är anpassad till spädbarnets behov av barnsäkerhet, amning,/spädbarnsmat m.m.

Riktad föräldragrupp för adoptivfamiljer

På vissa BVC anordnas riktade adoptiv grupper vilket kan vara mycket värdefullt. I dessa grupper är den gemensamma faktorn adoption, inte barnets ålder. Dessa grupper kan ledas av BVC - sjuksköterska och psykolog, föräldrarnas behov styr innehållet.

Exempel:

  • Första tiden tillsammans
  • Praktisk barnavård (mat, sömn, skrik, barns utveckling)
  • Barnsäkerhet och olycksfall
  • Adoptivföräldraskapet - vad är speciellt? Vad sker med relationen när 2 blir 3
  • Syskonrivalitet
  • Språkutveckling
  • Förberedelser för förskola/familjedaghem
  • Om barnets ursprung: när barnet själv börjar fråga och när andra frågar
  • Pubertetsutveckling
  • Att vara ensam förälder (vid adoption genomförd av ensamstående förälder)

Det kan vara bra om man inom ett område samlar adoptivföräldrar och/barn till en särskild BVC eller familjecentral. Detta är särskilt aktuellt om adoptivbarnen är få och det är svårt att få ihop grupper. En fördel kan vara att personalen på en BVC kan ha och få större erfarenhet och kompetens inom de för adoptivbarn och deras familjer specifika frågeställningarna.

Å andra sidan ska man inte särbehandla adoptivbarn alltför mycket. Det är mer föräldraskapet som skiljer sig än barnen.

Var kan man träffa andra familjer?

BVC kan stödja kontakt med andra familjer i närområdet genom att rekommendera öppna förskolor, familjecentraler, babykafé, barnbibliotek med olika program m.m. Ibland ordnas träffar särskilt riktade till adoptivfamiljer, på öppna förskolor eller familjecentraler (7).

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan