Barnets beteende kan vara en varningssignal

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Ett barns beteende kan vara det enda tecknet på att hen utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp eller omsorgssvikt. Genom att du reagerar och rådgör med erfarna kollegor och socialtjänsten kan ett barns utsatthet upptäckas tidigare.

Avvikande beteende kan bero på många olika faktorer i barnets liv eller vara ett tecken på en psykisk störning, och är inte specifikt för utsatthet. Ett barns beteende kan ändå vara det enda tecknet på att hon eller han utsätts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp eller omsorgssvikt. Genom att du reagerar och rådgör med erfarna kollegor och socialtjänsten kan ett barns utsatthet upptäckas tidigare.

Håglöshet, ängslan, oro, nedstämdhet, aggression eller plötsligt ändrat beteende eller känslomässig instabilitet

När barn visar långvariga symtom på att må dåligt psykiskt, plötsligt ändrar sitt beteende markant eller är påtagligt instabil känslomässigt är det viktigt att agera. Många gånger finns det naturliga förklaringar i barnets omgivning, till exempel ett nytt syskon, ett dödsfall i familjen, en kommande flytt, eller situationer i skolan eller på fritiden. Ibland är beteendet kopplat till andra oroväckande faktorer hos barnet eller föräldrarna som stärker din misstanke att barnet far illa. Men även som enskild faktor kan dessa symtom vara ett tecken på missförhållanden och föranleda en anmälan till socialtjänsten.

Sexualiserat beteende

Barn är naturligt nyfikna på sin sexualitet och utforskar den på olika sätt under uppväxten. Beteenden som kan väcka oro är till exempel fixering vid sexuella teman på ett sätt som stör barnets tillvaro, avancerade sexuella handlingar som barnet pratar om eller agerar ut i lek med andra barn eller att barnet onanerar på ett tvångsmässigt sätt. Sexualiserat beteende kan vara ett tecken på sexuella övergrepp eller andra traumatiska händelser som barnet har upplevt.

Våld eller övergrepp mot andra barn

När ett barn utsätter andra barn för våld eller oönskade sexuella handlingar kan det finnas många bakomliggande orsaker. Ett sådant beteende hos ett barn kräver alltid att vuxna agerar, dels för att stoppa det som sker och skydda det drabbade barnet och dels undersöka hur det agerande barnet mår och utreda omständigheterna kring barnet.

Till toppen av sidan